HARLEM GLOBETROTTERS – Bonn, Telekom Dome (26.03.2014)-3101

HARLEM GLOBETROTTERS - Bonn, Telekom Dome (26.03.2014)