Fotos: Solar Fake

2012-11-27_Solar_Fake_-_Bild_001.jpg